Irurtzungo Udala


2015ko AURREKONTUA

DIRU-SARRERAK

presupingeusk2015

Azalpena Zenbatekoa (€)
Zuzeneko zergak 531.250,00
Zeharkako zergak 27.900,00
Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrerak 420.441,00
Transferentzia arruntak 882.027,00
Diru-sarrera patrimonialak eta ustiatze komunalak 14.968,00
Inbertsio errealen besterentzea 16.000,00
Administrazio nagusiko transferentziak 0
Guztira 1.892.586,00

GASTUAK

presupgatoseusk2015

Azalpena Zenbatekoa (€)
Langileen gastuak 812.219,00
Ondasun arrunten eta zerbitzuen gastuak 732.574,00
Finantza gastuak 100,00
Transferentzia arruntak 264.023,00
Inbertsio errealak 73.150,00
Finantza pasiboak 10.520,00
Guztira 1.892.586,00